วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

20 พ.ค.2565 ประชุมครู และบุคลากรในการจัดทำแผนงานและโครงการ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565…

      วันศุกร์  ที่  20  พฤษภาคม  2565   เวลา  09.00 – 17.00 น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  ประชุม  ครู  ครู กศน. ตำบล  และบุคลากร ในสังกัด  เพื่อร่วมกันวางแผนและจัดทำแผนงาน/โครงการ  ในไตรมาสที่  3 ประจำปี งบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุม  กศน.อำเภอเชียงม่วน…

      ในเวลา 13.30 น.  ท่านพระครูสุนทรบุญนิวิฐ  เจ้าคณะตำบลเชียงม่วน ในนามคณะกรรมการสถานศึกษา  กศน.อำเภอเชียงม่วน  เยี่ยมเป็นกำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากร  กศน.อำเภอเชียงม่วน  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป…