วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 เม.ย. 2565 การติดตามประเมินการนำความรู้ไปปฏิบัติในสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์…

วันเสาร์    ที่   2   เมษายน  2565  เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   มอบหมายให้นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินการนำความรู้ไปปฏิบัติในสถานศึกษา  หลังการอบรมพัฒนาครู  ด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมี นางเอื้อมพร  สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และคณะ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อำนาจ   สวัสดิ์นะที   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ  ดร.วิเลขา  ลีสุวรรณ์ อดีตรองเลขาธิการ กศน.พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี นางมีนา   กิติชานนท์   ผู้อำนวยการ   สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา  ครู  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการนิเทศ   ซึ่งผู้ที่รับการนิเทศ  ประกอบด้วย  นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ นายดวงชีพ  กันทะลือ  และนายวุฒิชัย  เบิกบาน  ณ  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา…