วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

2 เมษายน 2564 ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์   ที่  2  เมษายน  2564  เวลา  09.30  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน  เมษายน 2564  พร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  ในห้วงเดือน   มีนาคม   2564    และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมเดือน เมษายน 2564  ของ กศน.อำเภอเชียงม่วน  ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีนายธวัช    จรัสวรภัทรนายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในที่ประชุม ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…