วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

2 มีนาคม 2565 ร่วมแสเงความยินกับนายเกตชัย  มานะ ที่ได้รับมอบโล่ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ระดับเขต  เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปี 2565

วันพุธ  ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยครู และบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเกตชัย  มานะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน ที่ได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา  ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ระดับเขต  เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปี 2565 โดยมี  ว่าที่ร้อยโทบำรุง  คำไว  นายอำเภอเชียงม่วน ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลดังกล่าว  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา..

กดดูรปูภาพเพิ่มเติม