วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 มีนาคม 2565 ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 

วันพุธ  ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 90.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน  ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือน  มีนาคม  2565  พร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในห้วงเดือน   กุมภาพันธ์ 2565  และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมเดือน มีนาคม 2565  ของ กศน.อำเภอเชียงม่วน  ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในที่ประชุม ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา….

กดดูรปูภาพเพิ่มเติม