วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

2 พ.ค.2565 ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงาน อำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2565….

      วันจันทร์  ที่  2  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง   ครู   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ  (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงม่วน  ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ในห้วงเดือน  มษายน 2565  และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมเดือน   พฤษภาคม  2565  ของ  กศน.อำเภอเชียงม่วน    ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  ชั้น 2 หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา   โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง  คำไว  นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในที่ประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้…