วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 พ.ค.2565 การอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ  พ.ศ. 2565….

      วันจันทร์  ที่  2  พฤษภาคม  2565  เวลา  13.00 น. นางภานิษา   เชื้อเมืองพาน   ตำแหน่ง  ครู  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ ครู และบุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ  พ.ศ. 2565  สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน  Zoom  Meeting  ส่งสัญญาณจาก ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15  โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของสำนักงาน กศน.จังหวัดและผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.อำเภออำเภอ 4 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เข้ารับการอบรมในครั้งนี้…