วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 ธันวาคม 2564 ประชุมปฏิบัติการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลคนพิการอายุ18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการศึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดการศึกษาให้คนพิการและผู้ด้อย
โอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ผ่านระบบ Join Zoom Meeting ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา