วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 ตุลาคม 2564 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค นักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

   วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564  เวลา  08.00  น.  กศน.อำเภอเชียงม่วน  ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2564  ของนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ทั้ง 3  ระดับ ประกอบด้วย  ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น   และมัธยมศึกษาตอนปลาย    ระหว่างวันที่   2 – 3   ตุลาคม  2564  ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  หมู่ที่  1  ตำบลเชียงม่วน    อำเภอเชียงม่วน     จังหวัดพะเยา   โดยมีนางมีนา กิติชานนท์   ผู้อำนวยการ  สำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยา  พร้อมคณะได้ติดตาม นิเทศ เป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบและนักศึกษาที่เข้าสอบในครั้งนี้ โดยมีนายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานสนามสอบ นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน รองประธานสนามสอบ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี…