วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC…

         วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning  Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 โดยมี  ดร.สกาวรัตน์   ไกรมาก  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 เป็นวิทยากรหลักให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. และครูสอนผู้พิการ กศน.อำเภอโซนหน้าเขา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพะเยา…