วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

19 เมษายน 2564 ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์  ที่ 19  เมษายน  2564  เวลา  09.30 – 17.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครู พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม  2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดยประเมินในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet เป็นการเว้นระยะห่าง  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และให้ฝึกทักษะการนำเสนองานในรูปแบบออนไลน์ ให้กับครู และบุลากรในสังกัดได้อีกช่องทางหนึ่ง ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา