วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

19 มกราคม 2565 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน “โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย”

             วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยครู กศน.ตำบลครูอาสาสมัคร กศน. และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน รูปแบบอบรมประชาชนภายในโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงามของสังคมไทยณ วัดบ้านปงสนุก หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายปรามอญขานเพราะ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงม่วน เป็นประธานการเปิดการอบรม มีเจ้าอาวาสวัดบ้านปง เป็นพระวิทยากรให้ความรู้  โดยมีนางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมนิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ กับผู้เข้ารับการอบรม และคณะวิทยากรที่ดำเนินกิจกรรม  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน มีนางนงนภัส สมภาร ครู กศน.ตำบลเชียงม่วนเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการในครั้งนี้…