วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

18-19 สิงหาคม 2564 โครงการ การป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะ ทางกาย จิตและสมอง สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

     วันพุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอเชียงม่วน  ดำเนินการจัดอบรมโครงการการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะ ทางกาย  จิตและสมองสำหรับผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จำนวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย 

     1. ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู พร้อมคณะครู กศน.ตำบล และบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว…

    2. ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8  ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมคณะครู กศน.ตำบลและบุคลากรในสังกัดร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ ในโครงการดังกล่าว

    ในการนี้ นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร ทั้ง 2 พื้นที่ โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 ผู้เข้ารับการอบรม 2 แห่ง จำนวน 91 คน