วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

18 มีนาคม 2564 โครงการ คุณธรรมนำวิถี สร้างสรรค์ความดี มีภูมิคุ้มกันชีวา @วัดสระใต้ หมู่ที่ 4 ต.สระ

       วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา นางสมหญิง  แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วนให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมโครงการ   คุณธรรมนำวิถี  สร้างสรรค์ความดี   มีภูมิคุ้มกันชีวา  โดยมีพระเปรมชัย   ยสินธโร   เจ้าอาวาสวัดสระใต้  ให้ความรู้ในเรื่อง  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม   และมีทีมวิทยากรครู  กศน.อำเภอเชียงม่วน   ให้ความรู้เรื่อง  สุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ,   ประวัติศาสตร์ชาติไทยและจิตอาสา, การใช้ห้องสมุดออนไลน์, การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ, หลักสิทธิมนุษยชน  และ  ห่วงใย ใส่ใจบุตรหลาน ชีวิตปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 93  คน  ณ  วัดสระใต้  หมู่ที่ 4 ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  มีนายไชยพจน์  สมภาร ครู กศน.ตำบลสระ เป็นผู้ประสานในการดำเนินจัดกิจกรรม…