วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

17 กันยายน 2564 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาวะดี ชีวีปลอดภัย…

         วันศุกร์  ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสุขภาวะดี ชีวีปลอดภัย ภายใต้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ณ วัดบ้านสระใต้หมู่ 4 ตำบลสระ อำเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย  ความรู้เรื่องกฎจราจร การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย เพศวิถีศึกษา สิทธิ หน้าที่ หลักสิทธิมนุษยชน การเย็บหน้ากากอนามัย  และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 34 คน โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน และคณะครูกศน.อำเภอเชียงม่วน  ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีนายไชยพจน์ สมภาร  และนางสาวรัตน์ชณี สาใจครู กศน.ตำบลเชียงม่วน เป็นผู้ประสานการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว…