วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

16 กรกฎาคม 2564 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา ประเภทนวัตกรรมจากขยะ

วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมคณะครูในสังกัด ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ที่เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา กศน. “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องทุ่นแรงตีมีดจากเศษวัสดุเหลือใช้”  ณ กลุ่มตีมีด กศน.ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยส่งสัญญาณจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวรัตน์ชณี  สาใจ และนายอุดร คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบล เป็นครูที่ปรึกษาและประสานงานการดำเนินกิจกรรม…