วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

15 มกราคม 2565 ร่วมเป็นคณะทำงาน โครงการอบรมจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565… 

         วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร กศน. และนายพิภพ  ทรายคำ ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นคณะทำงาน ในโครงการอบรมจิตอาสาของ สำนักงาน กศน. ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระวห่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม  กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการฯ ผ่านทาง Facebook Live  สำนักงาน กศน. 

เข้ารับการอบรม โครงการอบรมจิตอาสาของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         และในส่วนของ กศน.อำเภอเชียงม่วน นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยครู บุคลากร และนักศึกษา ในสังกัด  เข้ารับการอบรมโครงการ อบรมจิตอาสาของ สำนักงาน กศน. ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน   กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565  ระหว่างวันที่  15 – 16  มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft  Teams   โดยมีนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการฯ ผ่านทาง Facebook Live  สำนักงาน  กศน.  มีนักศึกษา   ครู  และบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 18 คน โดยส่งสัญญาณจาก อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา สู่ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา