วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

15 กรกฎาคม 2564 การฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การทำพวงกุญแจจากผ้าทอไทลื้อ จำนวน 21 ชั่วโมง ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอก

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ  รูปแบบชั้นเรียน วิชา การทำพวงกุญแจจากผ้าทอไทลื้อ จำนวน 21 ชั่วโมง โดยมีนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครฯ ร่วมนิเทศ ติดตาม พร้อมร่วมให้กำลังใจกับผู้เรียน วิทยากร และครูที่ดำเนินกิจกรรม   โดยมีนางรจนา   ช้างสาร   เป็นวิทยากร  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  8  คน  โดยกำหนดจัดอบรม  ในระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2564 ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก หมู่ที่  5 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายพิภพ  ทรายคำและนายอุดร คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบลบ้านมาง เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…