วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

14 มี.ค.2565 ร่วมบริจาคสิ่งของ ในกิจกรรม “รวมพลังน้ำใจสตรี แก้จนคนเชียงม่วน…

  วันจันทร์  ที่  14  มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด  ร่วมบริจาคสิ่งของ ในกิจกรรม “รวมพลังน้ำใจสตรี แก้จนคนเชียงม่วน” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเชียงม่วน และบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP เบื้องต้น โดยมีนางวนิดา สิงห์แก้ว พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน และนางสุพัฒน์ มูลศรี ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเชียงม่วน เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมอำเภอ เชียงม่วน  จังหวัดพะเยา….