วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

14 มี.ค. 2565 การขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพเยา…

วันจันทร์ ที่  14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานการประชุม   การขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  (ศส.ปชต.) ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา  เป็นผู้ชี้แจงในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ซื่งมี ครู กศน.ตำบล ทั้ง 3 ตำบล  ข้าราชการครู และครูอาสาสมัคร กศน.เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้…