วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

14 มกราคม 2565 กศน.ตำบลบ้านมาง จัดโครงการปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธ์ุ มีแล้วแบ่งปันเมล็ดพันธุ์สู่ชุมชน…

         วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสมหญิงแย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร  กศน. นิเทศ ติดตาม และร่วมจัดอบรมโครงการปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธ์ุมีแล้วแบ่งปันเมล็ดพันธุ์สู่ชุมชน ณ  กศน.ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 4 บ้านป่าแขม ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายหวัด มูลศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลบ้านมาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม มีนายเกตุชัย มานะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน  เป็นวิทยากร และมีนางสาวภัศรชนก  อินธิยา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และ นายสิทธิศักดิ์ กาหลง พนักงานบริการ ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 20 คน โดยมีนายพิภพ ทรายคำ และนายอุดร คำบุญเรือง  ครูกศน.ตำบลบ้านมาง เป็นผู้ประสานงานและดำเนินกิจกรรม ในครั้งนี้…