วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

14 กันยายน 2564 โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ชุมชนพึ่งตนเองมีแล้วแบ่งปัน ล้านเมล็ดพันธ์ุ ต้านโควิด-19″

วันอังคาร ที่ 14  กันยายน  2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนพึ่งตนเอง มีแล้วแบ่งปัน ล้านเมล็ดพันธ์ุ ต้านโควิด – 19” ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 49 คน มีนายไชยพจน์  สมภาร และนางนงนภัส  สมภาร  ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินโครงการดังกล่าว…