วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

13 มกราคม 2565 กิจกรรม ” เสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษารารือ ” …

      วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นายอุดร คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบลบ้านมาง  เข้าร่วมโครงการเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปี 2565 กอ.รมน.จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมบ้านป่าแขม หมู่ที่  4 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี พ.อ.หญิงดลหทัย ศิริคชพันธ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัดพะเยา  (ฝ่ายทหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายวีระเดช  กันชัย    ปลัด อบต.บ้านมางเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยมีประชาชนบ้านป่าแขมเข้าร้วมเวทีเสวนาดังกล่าว จำนวน   30  คน ทางผู้จัดได้เก็บประเด็นการเสวนาเพื่อจัดดำเนินการแก้ปัญหาของชุมชนบ้านป่าแขมต่อไป…