วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

13 มกราคม 2565 กศน.ตำบลสระจัด โครงการปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธ์ุ มีแล้วแบ่งปันเมล็ดพันธุ์สู่ชุมชน…

     วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.00  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร  กศน. นิเทศ ติดตาม และร่วมจัดอบรมโครงการปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธ์ุมีแล้วแบ่งปันเมล็ดพันธุ์สู่ชุมชนณ กศน.ตำบลสระ หมู่ที่ 2 บ้านท่าฟ้าใต้   ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายวิษณุ วัฒนภากุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสระ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม มีนายสุรชัย ณ มาเกษตรประจำตำบลสระ เป็นวิทยากร และมีนางนงนภัส สมภาร ครู กศน.ตำบลเชียงม่วน นางสาวณิชาภัตร เชื้อหมอ ครูผู้สอนคนพิการและนางสาวภัศรชนก อินธิยา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 20 คน โดยมีนายไชยพจน์ สมภาร และนางสาวรัตน์ชณี สาใจ ครู กศน.ตำบลสระ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้…