วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

12 มกราคม 2565 เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564…

           วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วนพร้อมด้วยนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนางสาวรัตน์ชณี สาใจ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ระหว่างวันที่ 12 – 13  มกราคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี นางสมหญิงแย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร และครู กศน.อำเภอสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ครั้งนี้…