วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

12 พ.ค.2565 การประชุมคณะกรรมการ ศจพ.อ.เชียงม่วน ครั้งที่ 5/2565…

      วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเชียงม่วน  (ศจพ.อ.เชียงม่วน)  ครั้งที่  5/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน ชั้น 2 หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี  นายฉลอง  โมกศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุม โดยในที่ประชุมได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายมิติ รายงานผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ เป็นรายมิติ ดำเนินการโดย สำนักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน …