วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

12 กรกฎาคม 2564 เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา การทำเครื่องดื่มน้ำซ่า ชา กาแฟ จำนวน 40 ชั่วโมง

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ  รูปแบบชั้นเรียน  การทำเครื่องดื่มน้ำซ่า  ชา  กาแฟ จำนวน 40 ชั่วโมง และมีนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง ครู ร่วมนิเทศ ติดตาม และร่วมให้กำลังใจกับผู้เรียน วิทยากร และครูที่ดำเนินกิจกรรม โดยมีนางจุฑาธิปต์ พิเคราะห์เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  17  คน  โดยกำหนดจัดอบรม  ในระหว่างวันที่ 12 – 19 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OOCC กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  โดยมีนายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครฯ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…