วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

10 พ.ค. 2565 การตรวจติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อำเภอเชียงม่วน…

       วันอังคาร  ที่  10  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนพร้อมด้วย นางนงนภัส  สมภาร นายอุดร  คำบุญเรือง   และนายพิภพ   ทรายคำ   ครู กศน.ตำบล    เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน   หมู่ที่   10   ตำบลเชียงม่วน    อำเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา   โดยมี  พันเอกเจนณรงค์  ขำฉา  รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามในเรื่องดังกล่าว  และมีว่าที่ร้อยโทบำรุง     คำไว   นายอำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารท้องถิ่น  กำนันตำบลบ้านมาง กำนันตำบลเชียงม่วน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลเชียงม่วนและตำบลบ้านมาง  ทุกหมู่บ้าน  ได้ร่วมประชุมและให้การต้อนร้บ…       

ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา      ของ กอ.รมน.จังหวัดพะเยาในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในพื้นที่อย่างยั่งยืนและ  ทุกภาคส่วน ให้มีความตระหนักรู้และเข้าใจสถานการณ์ภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดพะเยาและเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการดังกล่าว   ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยมีตำบลเป้าหมายในพื้นที่ 2 ตำบล  ได้แก่ ตำบลเชียงม่วนและตำบลบ้านมาง คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอและตำบล     จะได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนต่อไป…