วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

1 เม.ย.2565 ครูและบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน ตรวจ ATK ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-2019…

     วันศุกร์  ที่ 1  เมษายน  2565  เวลา   09.00  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน    มอบหมายให้นางภานิษา   เชื้อเมืองพาน   ตำแหน่ง  ครู   พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัด เข้ารับการตรวจ   ATK   เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  ของบุคลากรในสังกัด ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่น  จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการตรวจจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน เป็นอย่างดี  กศน.อำเภอเชียงม่วน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้…