วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

1 เมษายน 2564 ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน อำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2564

       วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน  2564 เวลา 13.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ  (กบอ.)  หัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 4/2564ประจำเดือน เมษายน  2564  พร้อมรายงานผล  และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรม  กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ  โดยมีนายธวัช  จรัสวรภัทร    นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในที่ประชุมณ  ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา