วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

1 พ.ค.2565 การสัมมนา เรื่อง “รับฟังความคิคเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ….”

      วันอาทิตย์ ที่  1  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง  ครู และคณะเข้าร่วมการสัมมนา  เรื่อง  “รับฟังความคิคเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้  พ.ศ. ….  ณ ห้องประชุม สำนักงาน  กศน.จังหวัดเชียงราย โดยมี  นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้   พ.ศ. ….เป็นประธานในการสัมมนาในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นประธานในการเปิด  และเยี่ยมชมนิทรรศการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.จังหวัด  กลุ่มอิงดอย ประกอบด้วย จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่  และจังหวัดน่าน..