วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

1 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุม คณะกรรมการบริหารงาน อำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2565…

           วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชียงม่วน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงม่วน ครั้งที่  2/2565  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน ชั้น 2 หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในที่ประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้…