วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

1 กันยายน 2564 เตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัวตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…

   วันพุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ครูและบุคลากรในสังกัดเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัวตามโครงการ  จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนพึ่งตนเอง มีแล้วแบ่งปัน ล้านเมล็ดพันธ์ุ ต้านโควิด-19”  ณ บริเวณด้านข้าง กศน.ตำบลเชียงม่วน และ กศน.อำเภอเชียงม่วน  หมู่ที่  10  ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ดำเนินการโดย กศน.ตำบลเชียงม่วน  และ กศน.ตำบลสระ…