วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

1 กันยายน 2564 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน อำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

   วันพุธ ที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นางภานิษา   เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง ครู   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2564  ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.  2564 พร้อมรายงานผล   และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรม   กศน.อำเภอเชียงม่วน  ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ  โดยมีว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในที่ประชุม  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  ชั้น  2  หมู่ที่  10  ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา