วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

1 กรกฎาคม 2564 ผู้แทนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดพะเยา (กอ.รมน.พย.) ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การขายเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน

วันพฤหัสบดี  ที่  1  กรกฎาคม  2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมคณะครูในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคง จังหวัดพะเยา  (กอ.รมน.พย.)   ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ  และสำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบขยายเมล็ดพันธ์ุพืช พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดย กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้เสนอคัดเลือกให้ กศน.ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในเรื่องดังกล่าวต่อไป…