วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

1 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน อำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2564

วันพฤหัสบดี ที่  1 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2564  ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 พร้อมรายงานผล และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรม กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน ชั้น 2 หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา