วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

6 พฤศจิกายน โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านสรุปผลการปฏิบัติงาน และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   วันเสาร์ ที่  6 พฤศจิกายน 2564 กศน.อำเภอเชียงม่วน ดำเนินการจัดอบรม โครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านสรุปผลการปฏิบัติงาน  และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self -Assessment  Report : SAR)  กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศน.อำเภอเชียงม่วน โดยมี นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานการเปิดอบรมและมีนางวารณี  วิชัยศิริ  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอภูกาม  จังหวัดพะเยา    เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment  Report : SAR) โดยดำเนินการในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านสวนศรัณย์ หมู่ที่  6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…