วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิต ด้วยจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิต ด้วยจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.  2564 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน.อำเภอเชียงม่วน ทั้ง 3 ระดับ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงธรรม กิจกรรมการหล่อเทียน กิจกรรมถวายเทียนพรรษ  และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณที่พักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว โดยมีนายอุดร  คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบลบ้านมาง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ