วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ดิจิทัลชุมชนระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 64

 วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ข้าราชการครู  และ ครู กศน.ตำบล    เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ดิจิทัลชุมชน  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ   DMIS  64  ในระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564   โดยมีนางมีนา  กิติชานนท์  ผู้อำนวยการ  สำนักงาน  กศน. จังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว     การจัดอบรมในครั้งนี้       มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     และเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม  Microsoft  Word  และ Microsoft  Powerpoint   เพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรแกนนำด้านดิจิทัล  ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป   ณ   อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา