วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาวะดี ชีวีปลอดภัย ภายใต้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาวะดี ชีวีปลอดภัยภายใต้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  ณ  หอประชุมบ้านไชยสถาน  หมู่  4  ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยมีนายเรืองฤทธิ์  หมั่นกิจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงม่วน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมีเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย ความรู้เรื่องกฎจราจร การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  เพศวิถีศึกษา  สิทธิ  หน้าที่  หลักสิทธิมนุษยชน  การช่วยชีวิตการฟื้นคืนชีพ  (CPR) การเย็บหน้ากากอนามัย  และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  25  คน โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน รพ.สต.บ้านไชยสถาน หน่วยกู้ภัยเชียงม่วน  มีนางนงนภัส  สมภาร ครู กศน.ตำบลเชียงม่วน เป็นผู้ประสานดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้