วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานธุรการ และมอบนโยบายในการดำเนินงานธุการให้กับผู้ปฏิบัติงานธุรการ ประจำ กศน.อำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

   วันจันทร์  ที่  8   พฤศจิกายน  2564  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอเชียงม่วนมอบหมายให้นางสมจิตร สมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนางสาวณิชาภัตร เชื้อหมอ ครูผู้สอนคนพิการเข้ารับการอบรม    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานธุรการ   และมอบนโยบายในการดำเนินงานธุการให้กับผู้ปฏิบัติงานธุรการประจำ   กศน.อำเภอ   ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565    โดยมีนางมีนา  กิติชานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว  ณห้องประชุมปัญญาสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา