วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

” เปิดกลุ่มอาชีพระยะสั้น แบบชั้นเรียน วิชา การทอผ้าไทลื้อ จำนวน 50 ชั่วโมง

       วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย และนายปิติพล วงศ์กะโซ่  ครูอาสาฯ  ร่วมเปิดการฝึกอบรมและนิเทศ   ติดตาม   พร้อมร่วมให้กำลังใจกับผู้เรียน  วิทยากร     และครูที่ดำเนินการจัดกิจกรรม  การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น แบบชั้นเรียน  วิชา การทอผ้าไทลื้อ  จำนวน 50  ชั่วโมง   ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่  12-21  กุมภาพันธ์ 2564  ณ โบราณสถานวัดท่าฟ้าใต้ หมู่ 11 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา       โดยมีนางกิ่งกาญ    ยืนยัง   ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม  และมีนางเปล่งฤทัย กันทะ  เป็นวิทยากรมีผู้เข้ารับการอบรม   จำนวน  16  คน   มีนายไชยพจน์   สมภาร   และนางสาวรัตน์ชณี  สาใจ  ครู  กศน.ตำบลสระเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว    ทั้งนี้    ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดี การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก วัดท่าฟ้าใต้และองค์การบริหารส่วนตำบลสระ