วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

เข้าร่วมประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเด็น “ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12…

วันอังคาร  ที่  5  เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้ นางภานิษา  เชิ้อเมืองพาน  ตำแหน่ง ครู และนางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย      เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ      ประเด็น    “ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่  12  การพัฒนาการเรียนรู้   ตัวชี้วัด  อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา   (IMD)   ประเด็นย่อยลำดับที่   1   งบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศบนฐานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ  (Data  Catalog)  ภารกิจการเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา   ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GPP) สาขาการศึกษา” ระหว่างวันที่ 5, 7-8 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางการเข้าระบบ Zoom  Meeting  ส่งสัญญาณจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ดำเนินการโดย  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา…