วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

อบรมพัฒนา บุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 และจัดทำแผน การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 กศน. อำเภอเชียงม่วน

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กศน.อำเภอเชียงม่วน จัดโครงการ อบรมพัฒนา บุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 และจัดทำแผน การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 กศน. อำเภอเชียงม่วน

ในการนี้ นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานการเปิดอบรม และมีนางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว มี ผู้บริหาร ครูและบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้ารับการอบรม จำนวน 13 คน ดำเนินการในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านสวนศรัณย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ปิติพล วงศ์กะโซ่
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอเชียงม่วน :รายงาน