วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

อบรมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง

     วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู นางณัฐกฤตา นาละต๊ะ  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย นายปิติพล  วงศ์กะโซ่  ตำแหน่ง ครูครอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน นายไชยพจน์ สมภาร นางนงนภัส  สมภาร   นายอุดร  คำบุญเรือง  นายพิภพ  ทรายคำ  และนางสาวรัตน์ชณี สาใจ ตำแหน่ง ครู  กศน.ตำบล     ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง เข้ารับการอบรมชี้แจงในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์  ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  รุ่นที่ 1 วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์  ที่  21  พฤศจิกายน  2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง หมู่ที่  8 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…