วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างงาน สรา้งรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี รุ่นที่ 1

     วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564  เวลา  10.00 – 11.00  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีรุ่นที่ 1 ในหัวข้อ การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่สตรี โดยมีตัวแทนกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 45 คน ใน 3 ตำบล  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา…

กดดูรูปเพิ่มเติมที่นี่…