วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง การบริหารจัดการตลาดที่หลากหลาย ในโครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้า ภายใต้ตราสินค้า “ผ้าภูซาง”