วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ร่วมลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม นายเกตุชัย มานะ เข้ารับการคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564

           วันพุธ   ที่   8   ธันวาคม 2564 นางสมหญิง   แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา     เชื้อเมืองพาน   ตำแหน่ง  ครู     พร้อมด้วย     นายไชยพจน์    สมภารนางนงนภัส  สมภาร ครู กศน.ตำบล และนายปิติพล วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัคร กศน. ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา  เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม   ของนายเกตุชัย   มานะณ   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   (ศพก.)   หมู่ที่   6   ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา    ซึ่ง กศน.อำเภอเชียงม่วน    ได้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  สาขา  ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ดีเด่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย  ดีเด่น  ในระดับจังหวัดพะเยา  เพื่อนำข้อมูลเข้ารับการประเมิน  ในระดับภาคเหนือ…