วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

19 ธันวาคม 2564 ร่วมประชุมกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน…

        วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมประชุุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมนำร่องส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา โดยมีนายประภากรณ์ ปิจจวงค์ ผู้ใหม่บ้าน  หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน เป็นประธานในการประชุม  ซึ่งในที่ประชุมมีมติในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ในทุกวันอังคารของสัปดาห์…