วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

#กศน.อำเภอเชียงม่วน #เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 สนใจสมัครออนไลน์กดที่ลิงก์ได้เลยครับ >>> https://forms.gle/sEwEw41iuXoBeeTD6

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย
เปิดรับสมัครในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563

หลักฐานในการสมัครเรียน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1″ จำนวน 2 รูป
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส ฯลฯ(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับประถมศึกษา
1. มีสัญชาติไทยหรือมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวันเดือนปีเกิด
ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าสถานศึกษา พ.ศ.2535
2. พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับถึงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.มีสัญชาติไทยหรือมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวันเดือนปีเกิด
ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าสถานศึกษา พ.ศ.2535
2.สอบได้วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
2.1 ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)
2.2 ประโยคประถมศึกษาตอนต้น (ป.7)
2.3 การศึกษา ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ3
2.4 หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับประถมศึกษา
2.5 วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่าระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521
3.พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับถึงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.มีสัญชาติไทยหรือมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวันเดือนปีเกิด
ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าสถานศึกษา พ.ศ.2535
2.สอบได้วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
2.1 ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3)
2.2 มัธยมศึกษาปีที่ 3(ม.3)
2.3 การศึกษา ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ4
2.4 หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.5 เปรียญธรรม 3 ประโยค
2.6 วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2530
2.7 เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศ ระดับชั้น(เกรด)การศึกษาปีที่ 10 หรือสอบได้ระดับชั้น(เกรด)
การศึกษาอย่างน้อยปีที่10
3 .พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ หรือต้องมีใบรับรองจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

สนใจสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์นี้ได้ทันที >>> https://forms.gle/4h2vcyPv35YUzaWE8
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ไอดีไลน์ @kju1423u หรือ https://lin.ee/zcog23o
เพจ : https://www.facebook.com/cmpnfe/
เว็บไซต์ www.cmpnfe.com โทร. 0-5449-5124ชื่อและรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google จะได้รับการบันทึกเมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้ หากคุณไม่ใช่ cmpnfe@cmpnfe.com โปรดสลับบัญชี